foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเลือกหมวดหมู่

Search FAQs

Answer : สามารถเพิ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเดียวกันได้ โดยอาจารย์ทุกท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการทุกส่วนในรายวิชาเท่าๆ กัน

Answer : หากเป็นรายวิชาในโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อฯ ให้โดยใช้โปรแกรมเฉพาะทาง อาจารย์ไม่สามารถการแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่หากเป็นไฟล์เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรายวิชา อาจารย์สามารถแก้ไขและจัดการได้ด้วยตนเอง

Answer : ระบบ SU e-Learning เข้าได้ดังนี้

วิธีที่1 : เข้าผ่าน http://www.suelearning.su.ac.th

วิธีที่2 : เข้าผ่าน SU Web Portal : 

Answer : ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ SU e-Learning ทำได้ดังนี้

วิธีที่1 : เข้าเว็บไซต์ www.suelearning.su.ac.th ทำการ Login โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ SU Web Portal

วิธีที่2 : เข้าเว็บไซต์ SU Web Portal : 

Answer : โดยปกติแล้ว อาจารย์จำเป็นต้องแจ้งเพื่อขอเปิดรายวิชาของตนเองในระบบ SU e-Learning เสียก่อน จึงจะสามารถเห็นรายวิชาของตนเองและเข้าไปจัดการรายวิชาได้

Answer : หากอาจารย์ไม่เคยมีการใช้งานรายวิชามาก่อน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดใช้งานรายวิชา

Answer : อาจารย์ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ด้วยตนเอง หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล
SU e-Learning ประจำแต่ละคณะ หรือส่ง email แจ้งความประสงค์ได้ที่ nuttee_p@su.ac.th

Answer : เข้าไปที่เว็บ reg.su.ac.th/vncaller แล้วไปที่เมนู setup --> login เข้าสู้ระบบ แล้วดาวน์โหลด โปรแกรมมาติดตั้งตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Answer : กรอกแบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แล้วทำหนังสือขอไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชากร

Answer : ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบคือ รหัสผ่านของนักศึกษาหรือรหัสผ่านของผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองไม่สามารถทำการลงทะเบียนแทนนักศึกษาได้

Answer : ตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้ประเมินการเรียนการสอนได้หรือไม่ โดยดูจากปฎิทินการศึกษา

Answer : ตรวจสอบว่ามีการรับผลการส่งเกรดในครั้งแรกแล้วหรือยัง ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่รับผลการส่งเกรดสามารถยกเลิกผลการส่งเกรดในครั้งแรก  แล้วทำการแก้เกรดและส่งเกรดใหม่ได้

Answer : ตรวจสอบว่ามีการส่งเกรดเข้าใบทรานสคริปแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่ามีการส่งเกรดออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่รับผลการส่งเกรดหรือไม่

Answer : ตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์หรือไม่ เช่น ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา สถานะนักศึกษาทุน หนี้สินที่เกิดจากการลงทะเบียน

Answer : สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
1. พิมพ์ใบเสร็จ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
     login เข้าระบบบริการการศึกษา
ไปที่เมนู "พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์" อ่านคำเตือนก่อนที่จะทำการพิมพ์ใบเสร็จ
สามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้ก่อนพิมพ์โดยการคลิกที่ "รายละเอียด"
ก่อนการพิมพ์ใบเสร็จให้ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่
เพราะใบเสร็จตัวจริงสามารถพิมพ์ได้ 

 2. ชำระเงินผ่าน App Kplus (แอพกสิกร) สามารถดูวิธีการได้ที่นี้ คลิก

Answer : นามสกุล_อักษรตัวแรกของชีื่อจริง หรือสามารถค้นหา (Netserv.su.ac.th เลือก Search E-mail

ชื่อผู้ใช้งานได้จาก  http://member.sunet.su.ac.th/search/find.php 

 

Answer : ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่เมนู ลืมรหัสผ่าน เพื่อตั้งใหม่ ได้ที่

https://member.su.ac.th/CheckIn/SUNet/Forget/

 

Answer : ตรวจสอบข้อมูลที่มีปัญหาแล้วแก้ไขตามกรณี

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

สำหรับนักศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก reg.su.ac.th

สำหรับบุคลากร ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่

เมื่อตรวจสอบพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข แล้วติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอม เพื่อดำเนินการต่อไป

Answer : ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วยืนยันใน Admin จัดการต่อ

Answer : ให้ทำการกรอกลงทะเบียนที่ portal.su.ac.th

Answer : ให้เข้า Portal เลือกผ่านไปที่ office 365 แล้วเลือก Mail

Answer : Fix IP เอาไว้

Answer : ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้ MS Teams ในการเข้าร่วมอบรมออนไลน์กับสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

 

 

Answer :  สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างละเอียดจากวิดิโอต่อไปนี้ (จากการอบรมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร "โครงการส่งเสริมความรู้การใช้โปรแกรมสำนักงาน ทีม Microsoft กับ Office 365" เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563)

1. https://web.microsoftstream.com/video/d2238ec6-1d1a-4a16-acbf-6acde2b95556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า)

2. https://web.microsoftstream.com/video/d226091a-f47b-431d-8820-066dbc7c2e47 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ช่วงบ่าย)

3. https://web.microsoftstream.com/video/b345986f-6b8d-410f-bac8-18471eb6f4f3 (วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า)

4. https://web.microsoftstream.com/video/6c70c65e-4f5b-478d-823e-891aa4145d42 (วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่วงบ่าย)

หมายเหตุ 1. ผู้ที่สามารถเข้ารับชมต้องมี account ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

               2. ขั้นตอนการรับชมวิดิโอ

                   2.1 เลือก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ หรือ SiGN IN

                   2.2 login ด้วย username@silpakorn.edu

                   2.3 login ด้วย username@su.ac.th

Answer : นักศึกที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2563 โดยนักศึกษาได้รับ Internet Package ผ่านเครือข่าย 4G ที่มีความเร็ว 4 M ไม่จำกัดจำนวนการใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน ฟรี

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาทุกคณะวิชา ยกเว้น ที่แจ้งให้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการผ่านระบบ SU Web Portal สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ่สิทธิ์รับให้สอบถามกับทางบัณฑิตวิทยาลัย การลงทะเบียน นักศึกษาทุกคนสามารถลงทะเบียนได้แต่จะมีสิทธิ์รับหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไขจากต้นสังกัด

                2. บนระบบลงทะเบียนรับบริการนั้น จะบอกสถานะการลงทะเบียนชัดเจน การรับ USSD Code จะเปิดให้ยืนยันสำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด USSD Code จะปรากฏบนระบบเมื่อพร้อมและจะส่งเป็น E-mail @silpakorn.edu ด้วยสำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์

                  3.  สำหรับคณะที่ยกเว้น จะไม่ปรากฏ icon ให้ใช้งานบน Web Portal

Answer : ลงทะเบียนช่วง 15-30 มิ.ย. 2563 เริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค. 2563

               ลงทะเบียนช่วง  1-15 ก.ค. 2563 เริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค. 2563

Answer : สามารถลงทะเบียนรับ USSD Code หรือ SIM ได้ที่ SU Web Portal (http://portal.su.ac.th)

Answer : 1. พิมพ์ URL : https://portal.su.ac.th/

               2. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ ใส่ username และ password

               3. ที่หน้า SU Web Portal แท็ป SU SERVICES จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

             4. ที่ ไอคอน Register for Internet Package คลิกปุ่ม ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อผู้ลงทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสนักศึกษา ประเภทเลขหมาย ค่ายผู้ให้บริการ(กรณีที่ต้องการ USSD Code เพื่อใช้กับเบอร์หลัก ต้องเป็นค่ายเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์) แต่ถ้าต้องการรับซิมด้วย คลิก เลือก ต้องการรับ SIM Card ด้วย แล้วเลือกค่ายผู้ให้บริการที่ต้องการ

               5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังรูป โดยจะมีปุ่ม แก้ไข เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลได้

               6. เมื่อถึงวันที่กำหนดรับ USSD Code (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วง วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช่วง วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563) จะปรากฏปุ่ม รับ ACTIVATION CODE ดังรูป ขึ้นมา คลิกเพื่อรับโค้ดไปกรอกในมือถือ เช่น * 123 * 1111 2222 # แล้วโทรออก

 

คำตอบ : สามารถดำเนินการติดตั้งได้ดังนี้ คู่มือ

คำตอบ : 1. ใช้เครื่องโทรศัพท์เดิมที่เป็นเลขห้าหลักเดิมก็ใช้ได้เหมือนเดิม
             2. เครื่องโทรศัพท์สำหรับ IP Phone
             3. ใช้ App ลงบนสมาร์ทโฟน
            4. ใช้ Softphone on PC หรือ NoteBook โดยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจำลอง Andriod หรือ iOS ก่อน โปรแกรมเหล่านั้นเช่น BlueStacks NoxAppPlayer จากนั้นก็ดาวน์โหลด (App เช่น GS Wave  หรือ Sessiontalk ที่ Play Store หรือ App Store) แล้วทำการตั้งค่าโทรศัพท์ สามารถใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไมค์และหูฟังเป็นโทรศัพท์แบบดิจิทัลใช้ติดต่อได้ ส่วนเครื่อง NoteBook ใช้ได้เลย 

Copyright © 2020 Copyright FAQs Rights Reserved.